Top Hit Songs

Favorite Song Artist Name Length Format Price(HK$)
Breathing is Hazardous Karen Mok 3:12
HK$20.00
Ji Xu Zhui Xun Tat Ming Pair 5:39
HK$30.00
My Only One Ronald Cheng 3:21
HK$20.00
Monster Mischa Ip 3:56
HK$20.00
We Are Ronald Cheng 3:35
HK$20.00
Ai De Jin Yuan Alan Tam 3:59
HK$24.00
The Beauty of this World Endy Chow 4:44
HK$20.00
The original intention of time Endy Chow 5:27
HK$20.00
Zhui Leslie Cheung 5:00
HK$20.00
Ku Ai Hins Cheung 3:51
HK$20.00
Tian Tian Tian Lan Tsai Chin 1:27
HK$30.00
Wainnreddo No Kokoro Koji Tamaki 4:26
HK$30.00
Breathing is Hazardous (Live Version) Karen Mok 4:06
HK$20.00
Mi Lian Tat Ming Pair 4:10
HK$30.00
Xia Ri Han Feng Alan Tam 4:12
HK$24.00
Jin Sheng Jin Shi Leslie Cheung 1:42
HK$20.00
Wan Quan Yin Ni Cass Phang 3:56
HK$30.00
Zhu Wo Xing Fu Tsai Chin 4:18
HK$30.00
Rong Yi Shou Shang De Nu Ren Faye Wong 4:21
HK$30.00
Yong Xin Liang Ku Tsai Chin 4:08
HK$30.00
Ni Hai Ai Wo Ma Tat Ming Pair 4:29
HK$30.00
Rascal Ronald Cheng 4:03
HK$20.00
Ai Zai Shen Qiu Alan Tam 4:02
HK$24.00
Ru Meng Chu Xing Cass Phang 4:19
HK$30.00
Qi Shi Ni Bu Dong Wo De Xin Tsai Chin 3:26
HK$30.00
Wei Le Ai Meng Yi Sheng Tsai Chin 4:12
HK$30.00
Listening to the sea A-Mei 5:18
HK$20.00
Jin Tian Yin Gai Hen Gao Xing Tat Ming Pair 5:25
HK$30.00
Shi Tou Ji Tat Ming Pair 4:44
HK$30.00
Rascal Ronald Cheng 4:03
HK$30.00
Fang Ru Ge Shi Cass Phang 4:06
HK$30.00
Song of Happiness Supper Moment 5:29
HK$20.00
Zhi You Fen Li Tsai Chin 3:44
HK$30.00
Shi Tou Ji Tat Ming Pair 4:43
HK$30.00
Aurora Borealis Karen Mok 4:43
HK$20.00
Shei Ke Gai Bian Alan Tam 3:56
HK$24.00
Wen Bie Tsai Chin 4:08
HK$30.00
Jin Se Tat Ming Pair 4:08
HK$30.00
Breathing is Hazardous (Rooftop Live) Karen Mok 3:29
HK$20.00
Yi Chang You Xi Yi Chang Meng Tsai Chin 4:12
HK$30.00
Jin Ye Xing Guang Can Lan Tat Ming Pair 3:30
HK$30.00
I cry for you Ronald Cheng 3:31
HK$30.00
Jia Ru Wo Shi Zhen De Tsai Chin 3:36
HK$30.00
Liu Bing Gun Zu Tat Ming Pair 4:04
HK$30.00
Dian Liang Ni Hong Deng Tsai Chin 4:18
HK$30.00
Mi Wang Ye Che Tat Ming Pair 4:02
HK$30.00
Hai Shang Hua Tsai Chin 3:56
HK$30.00
(Wo Men Jiu Shi Zhe Yang Zhang Da De) Ma Lu Tian Shi Tat Ming Pair 4:01
HK$30.00
Chun Xia Qiu Dong Leslie Cheung 4:07
HK$20.00
Zuo You Shou Leslie Cheung 4:15
HK$20.00