Michael C

Albums:

Shuang Chong Biao Zhun (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

  • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
  • WAV/FLAC

Hei Quan Mo Yu (feat. Cy Leo) (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

  • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
  • WAV/FLAC

Between pairs (Studio Master 16/44.1, Upsample 24/96)

  • Studio Master 16/44.1,Upsample 24/96 by Weiss Saracon
  • WAV/FLAC
WhizHound