Bai Ma Duo Ji

Albums:

Cloud of Tibet 2 (Studio Master 16/44.1, Upsample 24/96)

  • Buy album for $200
  • Studio Master 16/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
  • WAV/FLAC

Cloud of Tibet (Studio Masters 16/44.1, Upsample 24/96)

Bai Ma Duo Ji“Cloud of Tibet” ----Songs from heaven! Songs from Tibet!
Studio Master 16/44.1, Upsample 24/96
---WAV/FLAC
---Buy album for HK$200
---with Chinese lyrics

WhizHound